50%-os támogatás

napelemes rendszerre

vissza nem térítendő

támogatások cégek részére

Az általunk forgalmazott márkák

magasminőséget képviselnek

Pályázatok


A GYERMEKET NEVELŐ CSALÁDOK OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSA

A Kormány a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján igényelhető egyszeri támogatással lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeiken javítsanak. Ehhez a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közreműködésével a Rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig

Hol lehet tájékozódni a Rendelet tartalmát illetően?  

A Rendelet letölthető PDF formátumban elérhető a Kincstár honlapján (Főoldal > Lakossági  ügyfelek > Otthonfelújítási támogatás >) az Általános tájékoztató menüpontban és a  www.uj.jogtar.hu honlapon is. A Rendelet január 1-jétől hatályos szövegét az otthonfelújítási  hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.)  Korm. rendelet több részletben módosította, illetve kiegészítette a használt lakás vásárlásához,  bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.)  Korm. rendeletet az otthonfelújításhoz kapcsolódó kamattámogatásos kölcsön felvételének  lehetőségével. Ezek a rendeletek is megtekinthetők a már jelzett jogszabálykereső honlapon.  

Hogyan igényelhető a támogatás?  

A támogatási kérelem 2021. január 1-je után az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:  

- elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén  (TULAJDON > Ingatlan menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány  („Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására”) kitöltésével, a  szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok  becsatolásával;  

- A Kincstár honlapjáról – Főoldal > Lakossági ügyfelek > Otthonfelújítási támogatás >  Kérelem benyújtásának nyomtatványai menüpontból – letöltött és kitöltött kérelem,  illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok  másolatainak postai úton történő megküldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938  Budapest); 

 

- Személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött  kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok  másolatainak leadásával.  

Az elektronikusan kitölthető és a papír alapon benyújtható formanyomtatványok a Kincstár  honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak nyomtatvanyai) elérhetőek.  

Ki igényelheti a támogatást?  

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő személy, mint igénylő igényelheti,  vagy az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes  igénylőként igényelhetik.  

Igénylő lehet az a  

a) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki magyar állampolgár vagy a magyar  állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,  b) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás  jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya  alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát  Magyarország területén gyakorolja.  

Hány alkalommal vehető igénybe a támogatás?  

A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes igénylők esetében is – csak egyetlen  alkalommal vehető igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogszabályban nyitva  álló időszakban 2022. december 31-éig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60  napon belül ismételten igényelhető a támogatás.  

Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?  

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés  szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanok, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel  nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek (a továbbiakban: lakás) felújítására igényelhető a  támogatás. 

 

Melyek az igénylés alapvető feltételei?  

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy  örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a  felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben az igénylő vagy igénylők,  valamint velük együtt élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada érje el legalább az  50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím  fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.  

A fenti – egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt képez a magzat, illetve az egy  évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás  tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő (együttes igényléskor házastársa vagy  élettársa), illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan 

nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került  sor.  

Melyek az igénylés további feltételei?  

Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év  társadalombiztosítási jogviszonnyal.  

Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az  állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással. 

A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést  végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie  az igénylőnek.  

Az igénylővel vagy házastársával/élettársával a felújítási munkák elvégzésére  szerződött vállalkozó nem lehet sem az igénylőnek, együttes igénylés esetén pedig  sem a házastársának vagy élettársának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem ők, sem a  közeli hozzátartozóik nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel vagy nem  tölthetnek be tisztséget ezen vállalkozásban.  

A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák  másolatával kell igazolni. A számláknak vagy az igénylő, vagy együttes igénylés  esetén házastársa/élettársa nevére és címére kell szólniuk.  

Olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek vállalkozási díját, illetve a  felhasznált anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás  vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kíván.